Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Tijana Gvozdenović iz Prijedora, nedavno je na svijet donela trojke, a nakon što je uspjela da pobijedi u borbi za potomstvo, izgubila je finansijsku dobit, odnosno platu neće moći da dobija na porodiljskom odsustvu.

informišem trudnice o njihovim pravima

Naime, ova majka radila je za firmu iz Federacije BiH, i zbog neusklađenosti zakona sada ne može ostvariti pravo na platu na porodiljskom odsustvu.

-Tokom trudnoće sam uredno imala osiguranje, a problem je nastao kada sam se porodila i kada su mi rekli da mi više, zbog neusklađenosti zakona, ne mogu uplaćivati ni platu ni osiguranje. Zbog toga sam morala dati otkaz, da bih imala osiguranje. Predala sam i za materinski dodatak, ali su mi odmah rekli da neću proći jer sam bila zaposlena na dan porođaja, te da probam pisati žalbu – objasnila je Gvozdenovićeva.

U Fondu za dječiju zaštitu kažu da poslodavac, sa sjedištem u Federaciji BiH ne može ostvariti pravo na refundaciju naknade plate za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva za zaposlene radnice.

-Problem kolizije propisa koji uređuju ovu oblast je veoma kompleksan i može se riješiti usklađivanjem propisa ne samo na nivou entiteta, nego i na nivou deset kantona u Federaciji BiH i Brčko Distrikta, što umnogome otežava usklađivanje propisa – istakli su iz ovog Fonda.

U čemu je problem, detaljnije objašnjava advokat iz Banjaluke Dragana Stanković.

-Porodilje koje imaju prebivalište na teritoriji Republike Srpske, a koje su zaposlene kod poslodavaca sa sjedištem u Federaciji BiH, mogu doći u situaciju da tokom porodiljskog odsustva ne primaju naknadu plate. Razlog takvog postupanja je taj što Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine propisuje da za vrijeme korištenja porođajnog odsustva, radnik ima pravo na naknadu plate, u skladu sa posebnim zakonom, te ostavlja mogućnost kantonima da urede pitanje porodiljske naknade svojim propisima – objasnila je Stankovićeva.

Dodaje da Zakon Federacije BiH ostavlja mogućnost kantonima da svojim propisima urede pitanje porodiljske naknade, pa tako neki kantoni kao uslov za porodiljsku naknadu traže prebivalište u kantonu u trajanju od 12 mjeseci za majku, ili ako majka ima kraći period prebivališta u kantonu, da otac ima prebivalište u kantonu najmanje 12 mjeseci.

-Zakon o radu Republike Srpske izričito propisuje da za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva žena ima pravo na naknadu plate u visini prosječne plate koju je ostavarila u toku posljednjih 18 mjeseci. Međutim, i Zakon o dječjoj zaštiti Republike Srpske propisuje da poslodavac pravo na refundaciju naknade plate za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva može ostvariti ukoliko lice koje koristi porodiljsko odsustvo ima prebivalište u Republici godinu dana prije početka korišćenja porodiljskog odsustva, kao i za vrijeme njegovog korišćenja. To bi značilo da bi poslodavac u Republici Srpskoj bio obavezan da porodilji isplati naknadu plate, ali da je poslodavac ne bi mogao refundirati od Fonda, ukoliko porodilja ne bi imala prebivalište u Republici Srpskoj u propisanom periodu – naglasila je Stankovićeva.

Istakla je da se ovaj problem treba riješiti uređivanjem propisa u Federaciji BiH, te i propisa Republike Srpske, a što je naročito potrebno imajući u vidu međunarodne akte na snazi u Bosni i Hercegovini, kao što je Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena, koji upućuju države potpisnice da preduzmu sve moguće mjere da porodiljsko odsustvo bude plaćeno i da se ukinu svi oblici diskriminacije po osnovu trudnoće ili porodiljskog odsustva.

-Takođe smatram da se propisima i postupcima organa i pravnih lica Federacije BiH diskriminišu porodilje zaposlene u FBiH a sa prebivalištem u RS, te da bi svoja prava mogle zaštititi tužbama za zaštitu od diskriminacije, protiv organa i pravnih lica u Federaciji BiH, odnosno u Republici Srpskoj, u zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja – rekla je Stankovićeva

Poslali smo pitanja i Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike ali odgovor nismo dobili.