Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

SARAJEVO – Posljednji podaci nedavno objavljenog istraživanja koje je uradio Sarajevski otvoreni centar, pokazali su kako je pravo na roditeljski dopust u BiH od 2016. do 2023. godine koristilo tek 0,36 odsto očeva.

očevi na porodiljskom
Foto: Freepik

Iako mogućnost korištenja rodiljskog dopusta za očeve u BiH postoji već duže od deset godina, mnogi tu priliku nisu iskoristili upravo iz neznanja.

Tu činjenicu potkrjepljuju i podaci Agencije za statistiku BiH koji pokazuju kako gotovo neznatan broj očeva zaposlenih na državnom nivou koristi tu mogućnost. Naime, prema podacima Ministarstva finansija i trezora BiH objavljenima u publikaciji Agencije za statistiku BiH pod nazivom “Žene i muškarci u BiH”, tokom 2018. godine rodiljski dopust koristilo je 11 muškaraca zaposlenih u institucijama BiH, godinu poslije to pravo iskoristilo je njih svega šestero.

Tokom 2020. godine rodiljski dopust koristilo je 11 muškaraca, a 2021. godine, kao i 2022., na to pravo odlučilo se po 12 muškaraca zaposlenih u institucijama države BiH. Inače, prema Zakonu o radu u institucijama BiH, od 2013. godine otac ima pravo koristiti rodiljski dopust umjesto majke nakon 60 dana od rođenja djeteta.

Ovim zakonom ženama i muškarcima garantuje se pravo korištenja rodiljskog dopusta, ali pod različitim uslovima. Za vrijeme trajanja trudnoće, porođaja i brige o djetetu žena ima pravo na korištenje rodiljskog dopusta od godinu dana neprekidno. Rodiljski dopust može početi 28 dana prije porođaja uz mogućnost kraćeg korištenja, ali ne kraće od 42 dana.

Otac djeteta može koristiti dopust umjesto majke nakon 60 dana od rođenja djeteta. To znači da roditelji ne mogu koristiti dopust istovremeno niti otac može koristiti rodiljski dopust tokom prva dva mjeseca po rođenju djeteta. U Zakonu se takođe navodi da radnik ima pravo na odgovarajuću naknadu za vrijeme korištenja rodiljskog i roditeljskog dopusta, što znači da se majke i očevi tretiraju jednako u pogledu ostvarivanja prava na naknadu. Kada je riječ o Federaciji BiH, pravo na rodiljski dopust očeva regulira Zakon o radu Federacije BiH.

Briga i njega

Ovim zakonom predviđeno je pravo na rodiljski dopust u trajanju od jedne godine, dok očevi to pravo mogu koristiti 42 dana poslije rođenja djeteta.

„Radnik – otac djeteta može koristiti pravo i u slučaju smrti majke, ako majka napusti dijete ili ako iz drugih opravdanih razloga ne može koristiti rodiljski dopust“, navedeno je u Zakonu o radu FBiH.

To pravo očevi najčešće koriste u slučajevima kada im se supruga mora na posao vratiti prije nego što dijete napuni godinu dana.

Nadalje, Zakon o radu Federacije BiH ostavlja mogućnost rada s polovinom punog radnog vremena nakon isteka rodiljskog dopusta. To se pravo odnosi na ženu s djetetom najmanje do jedne godine života, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete žena ima pravo raditi polovinu punog radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta.

Ovo pravo može koristiti i otac djeteta ako žena za to vrijeme radi u punom radnom vremenu. Takođe, u zakonu stoji i da nakon isteka godine dana života djeteta jedan od roditelja ima pravo raditi polovinu punog radnog vremena do tri godine života djeteta ako je djetetu, prema nalazu nadležne zdravstvene ustanove, potrebna pojačana briga i njega.

Pomenuto istraživanje Sarajevskog otvorenog centra pokazalo je da je više od polovine (57,8 posto) anketiranih očeva reklo kako nisu upoznati s pravom na korištenje rodiljskog dopusta. Također, više od 70 posto njih izjasnilo se da bi koristilo rodiljski dopust da su znali kako postoji ta mogućnost. Tek 28 posto očeva anketiranih u spomenutom istraživanju dobilo je informacije o mogućnostima korištenja ovog prava od svog poslodavca, piše Večernji list BiH.