Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

BANJALUKA – Građani Srpske koji otplaćuju stambeni kredit, polisu životnog osiguranja ili izdžavaju članove uže porodice i u idućoj godini imaju pravo na povrat poreza, a zahtjev za izdavanje poreske kartice mogu podnijeti do 31. decembra.

Da bi ostvario pravo na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak za jednog izdržavanog člana uže porodice, radnik u Republici Srpskoj mora da ima platu od najmanje 1.100 KM maraka, jer je neoporezivi dio plate sada 1.000KM. Mjesečni iznos povrata poreza je 15 maraka po izdržavanom članu porodice.

Da bi poreski obveznici ostvarili pravo na umanjenje poreske osnovice na mjesečnom nivou, potrebno je da poresku karticu koju je izdala Poreska uprava Republike Srpske, predaju isplatiocu dohotka.

Rok za podnošenje zatjeva 31. decembar

Poreska uprava Republike Srpske pozvala je poreske obveznike koji ostvaruju pravo na povrat poreza po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit, kao i poreske obveznike kod kojih je u toku 2023. godine došlo do promjene u obimu prava na povrat poreza, da najkasnije do 31. decembra 2023. godine podnesu zahtjev za izdavanje poreske kartice – Obrazac 1001 za 2024. godinu i tako steknu pravo na povrat poreza za narednu godinu.

Pod promjenom u obimu prava smatra se gubitak ili sticanje prava na povrat poreza po osnovu izdržavanih članova uže porodice, plaćenih kamata na stambeni kredit i uplata premija životnog osiguranja.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje pravo na povrat poreza odnosno umanjenje poreske osnovice (otplatni plan kredita, rodni list, vjenčani list, ugovor sa društvom za osiguranje).

Zahtjev se predaje područnoj jedinici Poreske uprave Republike Srpske prema mjestu prebivališta fizičkog lica, a može se podnijeti i elektronskim putem, posredstvom internet stranice Poreske uprave RS, sekcija e-Usluge – Elektronsko podnošenje prijava.

Iz Poreske uprave napominju da poreski obveznici koji su u toku 2023. godine ostvarivali pravo na povrat poreza samo po osnovu izdržavanih članova uže porodice. Oni kod kojih nema promjena u obimu prava na umanjenje, ne moraju podnositi zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2024. godinu.

Poreskim obveznicima, koji nakon 31. decembra 2023. godine podnesu zahtjev za izdavanje poreske kartice za 2024. godinu, izdaće se poreska kartica za poreski period koji počinje prvog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec podnošenja zahtjeva.