Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Zaposleni roditelji imaju mogućnost sa koriste bolovanje za njegu bolesnog djeteta u trajanju do 15 kalendarskih dana po djetetu na godišnjem nivou, ako je dijete mlađe od 15 godina, ili sedam dana godišnje ako je dijete starije od 15 godina, navodi Fond zdravstvenog osiguranja RS.

Pedijatri koji imaju ugovor sa Fondom

 

Pored ovog prava, omogućeno je da roditelj/staratelj, ima pravo na bolovanje ukoliko se uz dijete nalazi na bolničkom liječenju kao pratnja, sve dok traje bolničko liječenje. Ovo pravo ima jedan od roditelja/staratelja, koje u bolnici boravi u pratnji djeteta, i skladu sa važećim propisima, na preporuku ljekara koji dijete liječi – objasnili su u Fondu.

Pravo na bolovanje tokom bolničkog liječenja, ne umanjuje pravo na pomenutih 15 odnosno 7 dana, koje osiguranik ima za njegu djeteta.

Naknadu plate za vrijeme ovog bolovanja isplaćuje poslodavac u visini od 70 posto od neto plate. Kolektivnim ugovorom može se propisati da se isplaćuje i veći iznos od 70 posto.