Moje dijete

Moje dijete
časopis za roditelje

Moje Dijete
časopis za roditelje

Većina zaposlenih trudnica i mama nije upoznata sa pravima koja imaju u skladu sa Zakonom o radu.

Pokušaću u ovom tekstu da vam predstavim najvažnije prava koja morate znati, da su vam zagarantovana zakonom.

Zaposlene trudnice i porodilje
Jelena Bjelica

Izuzev zakona o radu, Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju propisuje da trudnice koje moraju da čuvaju trudnoću, dobijaju punu platu tokom trudničkog bolovanja.  Prosjek je šest zadnjih plata.

Prekovremeni rad je zabranjen trudnim ženama i majkama sa djetetom do tri godine života i samohranom roditelju ili usvojiocu djeteta mlađeg od šest godina života.

Poslodavac može odobriti da rade prekovremeno na njihov pismeni zahtjev.

Noćni rad je zabranjen trudnicama, počev od šestog mjeseca trudnoće i majkama sa djetetom do dvije godine života.

Poslodavac ne može odbiti da primi u radni odnos ženu zbog toga što je trudna, niti joj može otkazati ugovor o radu zbog trudnoće ili zbog toga što žena koristi porodiljsko odsustvo.

Na osnovu nalaza i preporuke nadležnog doktora medicine, žena za vrijeme trudnoće i dok doji dijete može biti privremeno raspoređena na druge poslove ako je to u interesu očuvanja njenog zdravlja ili zdravlja djeteta.

Ako poslodavac nije u mogućnosti da ženi obezbijedi raspored na drugi posao (iz predhodno navedenih razloga), žena ima pravo na odsustvo s rada, uz naknadu plate, koja ne može biti manja od naknade koju bi žena ostvarivala da je ostala da radi na svom radnom mjestu.

Ženu za vrijeme trudnoće i majku djeteta do tri godine života poslodavac može rasporediti na rad u drugo mjesto rada samo uz njen pristanak.

Za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta žena ima pravo na porodiljsko odsustvo u trajanju od godinu dana neprekidno, a za blizance i svako treće i naredno dijete u trajanju od 18 mjeseci neprekidno.

Na osnovu zahtjeva žene i preporuke ovlašćenog doktora medicine, žena može početi sa korišćenjem porodiljskog odsustva 28 dana prije dana porođaja.

Roditelji djeteta mogu se sporazumjeti da odsustvo, nakon isteka 60 dana od dana rođenja djeteta, umjesto majke nastavi da koristi zaposleni otac djeteta.

Žena – majka stiče pravo na penziju za jednu godinu manje staža osiguranja za svako rođeno dijete u odnosu na uslove za sticanje prava na penziju uređene Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju.

Žena može, na sopstveni zahtjev, uz saglasnost poslodavca, početi da radi i prije isteka porodiljskog odsustva, ali ne prije nego što protekne 60 dana od dana porođaja.

Ako žena počne da radi prije isteka vremena porodiljskog odsustva iz člana, ima pravo da za vrijeme radnog dana, pored dnevnog odmora, koristi još i 60 minuta odsustva s rada radi dojenja djeteta.

Nakon isteka porodiljskog odsustva, jedan od zaposlenih roditelja ima pravo da radi sa polovinom punog radnog vremena za vrijeme dok dijete ne navrši tri godine života, ukoliko je djetetu, prema nalazu ovlašćenog doktora medicine, potrebna pojačana njega.

Jedan od roditelja djeteta sa psihofizičkim smetnjama u razvoju, koje nije smješteno u odgovarajuću zdravstvenu ili socijalnu ustanovu, ima pravo da radi s polovinom punog radnog vremena, sa pravom na naknadu plate za drugu polovinu punog radnog vremena.

Za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva žena ima pravo na naknadu plate u visini prosječne plate koju je ostvarila u toku posljednjih 12 mjeseci prije počinjanja porodiljskog odsustva.

Naknada se mjesečno usklađuje sa rastom prosječnih plata u Republici.

Ako žena nije ostvarila platu za svih posljednjih 12 mjeseci, naknada plate iznosi u visini plate koju bi ostvarila da je bila na radu.